Regulamin portalu

§1
UWAGI OGÓLNE
 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest działalność Portalu Komunikacji Ekologicznej Zielona Bandera (Dalej: Portal).
 2. Portal udostępniany jest Użytkownikom przez firmę Polconn z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Czystej 6/32 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, REGON 240186869 zwaną dalej Usługodawcą.
 3. Oferta Portalu skierowana jest do wszystkich podmiotów związanych pośrednio lub bezpośrednio z branżą ekologiczną: producentów, dystrybutorów, usługodawców, mediów, organizacji państwowych i prywatnych, zwanych dalej Użytkownikami.
 4. Portal ma na celu prezentację podmiotów związanych z branżą ekologiczną oraz promocję ich oferty poprzez udostępnienie Użytkownikom następujących funkcji: konto/profil Użytkownika, poczta wewnętrzna, blog, forum, wyszukiwarka produktów i usług, informator ekologiczny, kalendarium wydarzeń.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by treści które pojawiają się w Portalu były opracowane rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje udostępniane w Portalu przez jego Użytkowników.
 
§ 2
KORZYSTANIE Z PORTALU
 1. Korzystając z Portalu i jego oferty, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów Internetu.
  3. W przypadku niektórych podstron, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Java lub cookies.
 3. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Portalu. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
 4. Usługodawca nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.
 5. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Usługodawcy problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.
 6. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, a także dobrych obyczajów
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania korzystania z Portalu w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem wpływa na pogorszenie jakości świadczonych usług w Portalu lub zagraża stabilności systemów informatycznych.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości, w tym także ale nie wyłącznie informacji dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Portalu.
 
§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. materiały, komentarze i inne formy aktywności Użytkowników na Portalu,
  2. jakiekolwiek szkody wynikające z bezprawnych działań Użytkownika,
  3. pobrane z Portalu informacje i skutki ich wykorzystania,
  4. niezawinione błędy w działaniu Portalu i jego funkcji,
  5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności siłą wyższą. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami, włamaniami do konta Użytkownika, przejęciem haseł.
 
§ 4
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
 1. Aby ułatwić korzystanie z Portalu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies – w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”).
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Portalu.  
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawiera dokument Polityka Prywatności Usługodawcy dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie: www.zielonabandera.pl/politykaprywatnosci
 
§ 5
DANE OSOBOWE

 
 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne, jednak w przypadku niektórych usług oferowanych w Portalu może być niezbędne do ich prawidłowego działania. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przechowywane są na serwerach Usługodawcy na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Polconn z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Czystej 6/32, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania danej usługi w Portalu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu innym niż wskazany wyżej, jednak wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na takie działanie. Poprzez podanie swoich danych w celu skorzystania z usług portalu Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w w/w celu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się Usługodawcą. Jeżeli jednak dane osobowe konieczne są do wykonania usługi w ramach Portalu, żądanie ich usunięcia równoznaczne jest z oświadczeniem o rozwiązaniu świadczenia danej usługi.
 
§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 
 1. Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać listownie na adres Portal Zielona Bandera ul. Hałcnowska 37, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres: biuro@zielonabandera.pl
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w wyjątkowych przypadkach 30 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika.
 
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem usług Portalu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Portalu oraz dostępne będą w siedzibie Usługodawcy.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.)